ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP AAN VERBRUIKERS

Artikel 1: Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling van de klant (de “Klant”) bij de Charlhot SPRL, met maatschappelijke zetel op rue François Vervloet 132-1180 Brussel, BTW BE 0876.420.635 (de “Verkoper”) via de website www.belgeat.be (de “Website”). De Voorwaarden sluiten, behalve indien schriftelijke toelating door de Verkoper, alle algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant uit. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en de mogelijkheid te hebben gehad ze te bewaren en te kopiëren. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging zullen de Voorwaarden die op de dag van de bestelling geldig waren, worden toegepast. Elke bestelling houdt in dat de Voorwaarden zonder enige uitzondering zijn aanvaard.

Artikel 2: Bestellingen

Voor elke bestelling op de Website moet men zich eerst inschrijven voor de aanmaak van een klantenrekening. De bestelling zal via email aan de Klant worden bevestigd. De Klant is verantwoordelijk voor het correct invoeren van zijn bestelling, van zijn contactgegevens en de van de gewenste datum, uur en leveringsadres.

Artikel 3: Prijs en betaling

Alle prijzen en betalingsvoorwaarden staan op de Website van de Verkoper aangeduid. Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen BTW inbegrepen en zijn de facturen, in EURO opgemaakt, contant online te betalen. Er kan mits overeenkomst met de Verkoper bij de levering worden betaald. De prijs van de goederen is exclusief leveringskosten. Deze worden duidelijk in de bevestiging van de bestelling aangeduid. De bestellingen moeten volledig worden betaald. Er is geen compensatie mogelijk.

Artikel 4: Producten

De producten die door de Verkoper worden aangeboden zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien sommige producten niet beschikbaar zijn, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen en de Klant naargelang de context voorstellen ofwel een ander product te kiezen, ofwel de factuur met het bedrag van het niet beschikbare product te verminderen ofwel over te gaan tot een terugbetaling.

Artikel 5: Levering

De goederen worden in België geleverd, op het adres dat de Klant in het veld “Uw leveringsadres” heeft aangeduid. De tijdstippen waarop de levering mag plaatsvinden kunnen eveneens op de Website van de Verkoper worden aangegeven in het veld “Tijdstip van de levering”. De Verkoper zal zijn uiterste best doen om het tijdstip en de deadline van de levering die door de Klant werden aangeduid te respecteren. De Klant gaat echter akkoord met vertragingen van maximum vijftien minuten, behalve voorafgaande schriftelijke overeenkomst, en erkent dat de leveringstermijn mogelijk niet kan worden gerespecteerd bij omstandigheden die onvoorspelbaar zijn en zich buiten de wil van de Verkoper bevinden (ongeval, staking, werkzaamheden, enz.). Indien de levering door een geval van overmacht effectief niet kan worden uitgevoerd, zal de verkoop van rechtswege worden opgeschort.

Artikel 6: Geen herroepingsrecht

Omdat het over bederfbare goederen gaat, beschikt de Klant niet over het herroepingsrecht.

Artikel 7: Sanctie bij het niet naleven van de contractuele verplichtingen

Bij niet betaling uiterlijk op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand. Hier wordt tevens een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25€, aan toegevoegd. De Verkoper behoudt zich daarenboven het recht voor elke levering op te schorten indien verschuldigde bedragen niet tijdig worden betaald. Bij gerechtelijke invordering van een factuur, zal de Klant tevens redelijke invorderingsbedragen verschuldigd zijn, zoals erelonen van advocaten en kosten voor intern beheer.

Artikel 8: Klachten

De Verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle producten overeenstemmen met de geplaatste bestelling. Klachten in verband met niet conforme leveringen moeten uiterlijk binnen de twee uur na de levering worden ingediend. Na deze termijn zal geen enkele klacht worden aanvaard. De Klant moet de goederen bewaren opdat de Verkoper zou kunnen nakijken of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond blijkt, verbindt de Verkoper zich ertoe naar eigen goeddunken ofwel een nieuwe bestelling te leveren, ofwel het door de Klant betaalde bedrag terug te betalen. Elke klacht over de facturatie zal pas binnen de acht dagen na de levering kunnen worden behandeld .

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders, de aanwezigheid van een virus, het frauduleuze gebruik van een bankkaart, enz.

Artikel 10: Bescherming van persoonlijke gegevens

Voor de behandeling van de bestellingen verzamelt, gebruikt en verspreidt de Verkoper de persoonlijke gegevens van de Klant overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens. De Verkoper mag als verantwoordelijke van de behandeling van de bestellingen de persoonlijke gegevens doorgeven aan ondernemingen binnen de Europese Unie met wie hij verbonden is, en aan de derden die hij aanwerft om zijn dienstverlening uit te voeren. De Verkoper wendt passende maatregelen aan om de persoonlijke gegevens te beschermen. De Klant mag zijn gegevens raadplegen en ze, indien nodig, laten wijzigen of verwijderen. De Klant heeft eveneens het recht gratis te weigeren dat zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing worden gebruikt.

Artikel 11: Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil tussen de Verkoper en de Klant, zijn enkel de Brussel rechtbanken (Franstalig) bevoegd.